Onze locaties

Hier kunt u de verschillende locaties van Rhenus selecteren. U kunt kiezen tussen landen, locaties en diensten.

 • Privacy statement

Privacyverklaring

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetgeving inzake de gegevensbescherming van de lidstaten evenals andere gegevensbeschermingsbepalingen is:

Rhenus SE & Co. KG
Rhenus Platz 1
59439 Holzwickede
Duitsland
Tel.: +49 (0)2301 29-0
E-mail: info@de.rhenus.com
Website: www.rhenus.com

II. Naam en adres van de toezichthouder voor gegevensbescherming

De toezichthouder voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Toezichthouder voor gegevensbescherming
Rhenus Platz 1
59439 Holzwickede
Duitsland
Tel.: +49 (0)2301 29-1122
E-Mail: datenschutz@de.rhenus.com
Website: www.rhenus.com

Voor een zorgvuldige bescherming van uw privacy en volledige vertrouwelijkheid in de omgang met uw gegevens willen wij u in het onderstaande enkele aanwijzingen en informatie verstrekken:

III. Algemene opmerkingen over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit nodig is om een goed functionerende website met onze content en diensten te kunnen aanbieden. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig en uitsluitend na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering hierop geldt voor de gevallen waar het om feitelijke redenen niet mogelijk is om voorafgaand toestemming te verkrijgen en wettelijke voorschriften de gegevensverwerking toestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens de toestemming van de desbetreffende persoon inwinnen, dient art. 6 par. 1 lid a van de AVG als rechtsgrondslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een contract waarbij de betrokken persoon de contractpartij is, dient art. 6 par. 1 lid b van de AGV als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
Voor zover een verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het vervullen van een wettelijke plicht waaraan onze onderneming moet voldoen, dient art. 6 par. 1 lid c van de AGV als rechtsgrondslag.
Voor het geval dat vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens nodig maken, dient art. 6 par. 1 lid d van de AVG als rechtsgrondslag.
Als verwerking nodig is om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde te waarborgen en als de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 par. 1 lid f van de AGV als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Gegevensverwijdering en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de gegevensopslag vervalt. Gegevensopslag kan plaatsvinden wanneer hierin is voorzien door Europese of nationale wetgevers in Unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderhevig is. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij het noodzakelijk is om de gegevens langer te bewaren voor het afsluiten of uitvoeren van een contract.

IV. Terbeschikkingstelling van de website en het aanmaken van logbestanden

1. Anonieme gegevensregistratie

In principe kunt u onze webpagina's bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent. Wij registreren alleen technische gegevens, zoals de naam van uw internetprovider, de webpagina van waaraf u op onze pagina bent terechtgekomen en de webpagina's die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt met vermelding van datum en tijdstip gebruikt voor interne statistische doeleinden ten bate van reclame, website-analyse en een op de behoeften afgestemde vormgeving van onze website. U als gebruiker blijft hierbij volledig anoniem. Pseudonieme gebruiksprofielen worden niet aangemaakt.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is art. 6 par, 1 lid f van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres is nodig om de website toegankelijk te maken voor de computer van de gebruiker. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de duur van de sessie opgeslagen blijven. In deze doeleinden ligt ook ons legitieme belang bij de gegevensverwerking volgens art. 6 lid f van de AVG.

4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel. Gegevens die nodig zijn voor de beschikbaarstelling van de website, worden na afloop van de sessie verwijderd.

5. Recht van bezwaar en verwijdering

De registratie van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor het beheer van de website. Daarom heeft de gebruiker geen mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken.

V. Gebruik van cookies

a.) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken cookies voor de kwaliteitsverbetering van de opbouw en de inhoud van onze website, en om de navigatie gebruiksvriendelijk en zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij installeren wij zogeheten sessiecookies, die beperkt blijven tot de duur van uw bezoek. Deze dienen om vast te leggen welke content u vanaf uw pc hebt bekeken terwijl u verder surft, en dragen bij aan de verbetering van uw veiligheid tijdens het surfen. Deze sessiecookies worden verwijderd wanneer u onze website verlaat of er enige tijd niet op klikt.
Cookies kunnen geen schade veroorzaken aan uw pc. Ze vormen geen veiligheidsrisico in de zin van virussen of inbreuken op uw pc. De omgang met cookies regelt u zelf. U kunt de helpfunctie van uw browser gebruiken voor het toestaan, weigeren, bekijken en verwijderen van de cookies.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor bepaalde onderdelen van onze website is het nodig dat de betreffende browser ook na een paginawissel geïdentificeerd kan worden. Daarbij worden de volgende gegevens in de cookies opgeslagen en overgedragen.

 • Taalinstellingen

Bovendien gebruiken wij cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken. Op deze wijze kunnen de volgende gegevens worden overgedragen:

 • Ingevoerde zoektermen

b.) Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechsgrondslag voor het gebruik van cookies bij de verwerking van persoonsgegevens is art. 6 par. 1 lid f van de AVG.

c.) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van technische cookies is het vereenvoudigen van het websitegebruik voor de gebruikers. Zonder de inzet van cookies kunnen sommige van onze websitefuncties niet worden aangeboden. Voor deze functies moet de browser ook na een paginawissel herkend kunnen worden. Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • Vastleggen van taalinstellingen

De gebruikersgegevens die door de technische cookies worden verzameld, worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.
Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Door middel van de analysecookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt, waardoor wij ons aanbod steeds kunnen optimaliseren. De volgende analysecookies worden gebruikt:

 • Registreren van zoektermen

In deze doeleinden ligt ook ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 6 par. 1 lid f van de AVG.

d.) Duur van de gegevensopslag, recht op bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze computer overgedragen aan onze website. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunt u altijd verwijderen. Dit kan ook automatisch gebeuren. Wanneer u cookies voor onze website uitschakelt, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

VI. Newsletter

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:

Op onze website kunt u zich gratis abonneren op de Newsletter. Daarbij worden de door de gebruiker ingevoerde gegevens van het invoervenster aan ons overgebracht. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam (optioneel)

Bij de aanmelding worden bovendien de volgende gegevens verzameld:

 • IP-adres van de betreffende computer
 • Datum en tijdstip van de registratie

Voor de verwerking van de aanmeldgegevens wordt er om uw toestemming gevraagd en wordt u gewezen op deze privacyverklaring.

Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de verkoop van goederen of diensten:

Wanneer u op onze website goederen of diensten koopt en hierbij uw e-mailadres achterlaat, kan dit e-mailadres in de toekomst door ons worden gebruikt voor het verzenden van een Newsletter. In dit geval wordt er via de Newsletter uitsluitend directe reclame voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten verzonden.

De gegevens die voor de verzending van Newsletters worden verwerkt, worden niet doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de Newsletter.

2. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de Newsletter door de gebruiker met toestemming van de gebruiker, is art. 6 par. 1 lid a van de AVG.

Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de verkoop van goederen of diensten:

Rechtsgrondslag voor verzending van de Newsletter als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is §7 par. 3 van de UWG (Duitse wet inzake oneerlijke mededinging).

3. Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient om hem de Newsletter te kunnen toezenden.

Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:

Het verzamelen van persoonsgegevens bij de aanmelding dient om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel. Het e-mailadres van de gebruik wordt bewaard zolang het abonnement op de Newsletter actief is.

Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:

De overige persoonsgegevens die bij de aanmelding worden geregistreerd, worden doorgaans na 7 dagen gewist.

5. Recht van bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de Newsletter kan altijd worden opgezegd door de klant. Hiertoe beschikt elke Newsletter over een link.

Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:
Hierdoor wordt het ook mogelijk om de toestemming voor het opslaan van de bij het aanmelden geregistreerde gegevens te herroepen.

VII. Registratie

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren door vermelding van persoonsgegevens. Daarbij worden de gegevens ingevoerd in een invoervenster, aan ons overgedragen en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Bij de registratie worden de volgende gegevens verzameld (login documentenvernietiging online-shop):

 • gebruikersnaam, wachtwoord, aanspreektitel, voornaam, achternaam, firma, adres, woonplaats, land, postcode, telefoonnummer, e-mailadres

Op het tijdstip van de registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres van de gebruiker, datum en tijd van registratie, aanvragen uit het verleden

Bij de registratie wordt de gebruiker om toestemming gevraagd voor het verwerken van deze gegevens.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met toestemming van de gebruiker is art. 6 par. 1 lid a van de AVG.
Als de registratie dient voor het uitvoeren van een contract waarbij de gebruiker contractpartner is, of als de registratie dient voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, dan dient als aanvullende rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking art. 6 par. 1 lid b van de AGV.

3. Doel van de gegevensverwerking

Registratie van de gebruiker is nodig voor het uitvoeren van een contract met de gebruiker of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
Zonder registratie kan de online-shop niet worden gebruikt. 

4. Duur van de gegevensopslag

Dit is tijdens de registratie voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen het geval wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook nadat het contract is afgesloten, kan het nodig zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

5. Recht van bezwaar en verwijdering

Als gebruiker kunt u de registratie altijd ongedaan maken. U kunt uw opgeslagen persoonsgegevens altijd laten wijzigen.
De opgeslagen gegevens kunt u wijzigen en of verwijderen via het gebruikersbeheer (menupunt: Gebruikersaccount bewerken).
Als de gegevensopslag nodig is voor het uitvoeren van een contract of voor uitvoering van precontractuele maatregelen, is een voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover dit niet in strijd is met contractuele of wettelijke verplichtingen.

VIII. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van het gegevensbeheer

Op onze website is een contactformulier beschikbaar dat u kunt gebruiken om langs elektronische weg contact op te nemen met ons. Wanneer een gebruiker deze mogelijkheid benut, worden de in het invoervenster ingevoerde gegevens aan ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Organisatie
 • Vor- en achternaam
 • Functie (optioneel)
 • Aanhef (optioneel)
 • Postcode
 • Plaats (optioneel)
 • Telefoon
 • E-Mail
 • Uw bericht

Voor de verwerking van de gegevens in het kader van de verzendingsprocedure wordt er om uw toestemming gevraagd en wordt u gewezen op deze privacyverklaring.
Als alternatief is het mogelijk contact op te nemen via het verstrekte e-mailadres. In dit geval worden de met de e-mail verzonden persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.
Er worden in dit verband geen gegevens doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met toestemming van de gebruiker is art. 6 par. 1 lid a van de AVG.
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van een e-mailverzending overgedragen zijn, is art. 6 par. 1 lid f van de AVG. Als het e-mailcontact is gericht op het afsluiten van een overeenkomst, dan is art. 6 par. 1 lid b van de AVG een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens uit het invoervenster alleen voor de contactopname. Bij contactopname per e-mail ligt hierin ons legitieme belang van de gegevensverwerking .
De overige bij het verzendprocedure verwerkte persoonsgegevens dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

4. Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel. Voor de persoonsgegevens uit het invoervenster van het contactformulier en voor de gegevens die via e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer de desbetreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de desbetreffende kwestie opgehelderd is.
De overige persoonsgegevens die tijdens de verzendprocedure worden geregistreerd, worden uiterlijk na 7 dagen verwijderd.

5. Recht van bezwaar en verwijdering
De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid zijn toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij altijd bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dit geval kan de conversatie niet worden voortgezet.
Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname werden opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

IX. Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door
de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

a.) IP - pseudonimisering

Wij hebben op deze website de IP-pseudonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie en in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, ingekort voor de verzending naar de USA. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het gebruik van internet samenhangende diensten te leveren aan de website-exploitant. Het door Google Analytics uit uw browser overgenomen IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

b.) Browser-plugin

Door het instellen van uw browser-software kunt u verhinderen dat er cookies worden opgeslagen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien verhinderen dat de in de cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google wordt verzonden en door Google wordt verwerkt. Dit doet u door de browser-plugin via de volgende link te downloaden en te installeren:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

c.) Bezwaar maken tegen gegevensregistratie

Door op de volgende link te klikken, kunt u verhinderen dat uw gegevens door Google Analytics worden geregistreerd. Er wordt dan een opt-out cookie geïnstalleerd die voorkomt dat uw gegevens worden geregistreerd bij toekomstige bezoeken aan deze website. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Meer informatie over de wijze waarop Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

d.) Opdrachtgegevensverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst over de opdrachtgegevensverwerking gesloten en voldoen nauwgezet aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten ten aanzien van het gebruik van Google Analytics.

e.) Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden aangemaakt met gegevens over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoeker. Deze gegevens zijn afkomstig uit op interesses gebaseerde advertenties van Google en op bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden teruggeleid tot een bepaalde persoon. U kunt deze functie altijd uitschakelen via de weergave-instellingen van uw die Google-account of de registratie van uw gegevens door Google Analytics volledig verbieden, zoals beschreven bij het punt “Bezwaar maken tegen gegevensregistratie”.


XI. Facebook-plugins

Op onze website zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of aan de "Like-button" ("Vind ik leuk") op onze webpagina's. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Wanneer u onze webpagina's bezoekt, wordt er via de plugin een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Daardoor ontvangt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze webpagina hebt bezocht. Wanneer u op de Facebook "Like-button" klikt terwijl u bent ingelogd bij uw Facebook-account, kunt u de content van onze webpagina's linken aan uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de webpagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van de wijze waarop Facebook deze gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php
Als u niet wenst dat Facebook het bezoek aan onze webpagina's kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, dient u uit te loggen bij uw Facebook-gebruikersaccount.

XI. LinkedIn

Onze website gebruikt functies van het netwerk LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Telkens wanneer een van onze pagina's wordt geopend die functies van LinkedIn bevat, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van LinkedIn. Hierdoor ontvangt LinkedIn de informatie dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Wanneer u op de "Recommend-button" van LinkedIn klikt terwijl u bent ingelogd bij uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw
bezoek aan onze website koppelen aan u en aan uw gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de webpagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van de wijze waarop LinkedIn deze gebruikt.
Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XII. YouTube

Onze website gebruikt plugins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. Exploitant van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij ontvangt de Youtube-server de informatie welke van onze webpagina's u bezocht hebt.
Wanneer u bent ingelogd bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

XII. Rechten van de betrokkene

1. Recht op informatie

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging eisen dat er persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt.
Als dit het geval is, kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke de volgende informatie eisen:

(1) de doeleinden waartoe de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de persoonsgegevenscategorieën die worden verwerkt;

(3) de ontvanger resp. de ontvangerscategorieën aan wie uw persoonsgegevens zijn meegedeeld of nog zullen worden meegedeeld;

(4) de geplande bewaartermijn van uw persoonsgegevens of, indien concrete mededelingen hierover niet mogelijk zijn, de criteria voor de bepaling van de bewaartermijn;

(5) het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;

(6) het bestaan van een klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de desbetreffende persoon zelf worden verzameld;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering volgens art. 22 par. 1 en 4 van de AVG en – op zijn minst in deze gevallen – duidelijke informatie over de toegepaste logica en over de draagwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.
U hebt het recht geïnformeerd te worden of uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u eisen om geïnformeerd te worden over de passende garanties volgens art. 46 van de AVG in samenhang met de overdracht.

1. Recht op correctie

U hebt het recht op correctie en/of vervollediging ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke voor zover de verwerkte persoonsgegevens van u onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de correctie onmiddellijk uit te voeren.

2. Recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende voorwaarden kunt u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen:

(1) wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens aanvecht met een termijn die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) wanneer de verwerking onrechtmatig is en u niet wenst dat de persoonsgegevens worden verwijderd, maar in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens wenst te beperken;

(3) wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, of

(4) wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking volgens art. 21 par. 1 van de AVG en nog niet vaststaat of de legitieme gronden van de verantwoordelijk zwaarder wegen dan uw gronden.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens is ingeperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen met uw toestemming of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vanwege een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat, worden verwerkt.
Als de verwerking op basis van de bovengenoemde voorwaarden is ingeperkt, wordt u hierover door de verwerkingsverantwoordelijke ingelicht voordat de inperking wordt opgeheven.

3. Recht op verwijdering

a) Verwijderingsplicht

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke eisen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

(1) Uw persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waartoe ze zijn verzameld of op een andere wijze zijn verwerkt.

(2) U trekt uw toestemming, waarop de verwerking volgens art. 6 par. 1 lid a of art. 9 par. 2 lid a van de AVG steunde, in, en er bestaan geen andere rechtsgrondslagen voor de verwerking.

(3) U maakt volgens art. 21 par. 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er bestaan geen zwaarder wegende rechtsgronden voor de verwerking, of u maakt volgens art. 21 par. 2 van de AGV bezwaar tegen de verwerking.

(4) Uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.

(5) De verwijdering van uw persoonsgegevens is nodig voor het vervullen van een wettelijke plicht van het Unierecht of het recht van de lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderhevig is.

(6) Uw persoonsgegevens werden verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 par. 1 van de AVG.

b) Informatie aan derden

Als de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en hij volgens art. 17 par. 1 van de AVG verplicht is tot verwijdering daarvan, dan treft hij onder inachtneming van de beschikbare technologie en qua implementatiekosten redelijke maatregelen, ook van technische aard, om de voor de gegevensverwerking verwerkingsverantwoordelijke personen, die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u als betrokken persoon van hen de verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens hebt geëist.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

(1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) voor het vervullen van een wettelijke plicht die de verwerking volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderhevig is, vereist, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid volgens art. 9 par. 2 lid h en i, evenals art. 9 par. 3 van de AVG;

(4) met het oog op archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden volgens art. 89 par. 1 van de AVG, voor zover het in par. a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of

(5) voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

4. Recht op kennisgeving

Wanneer u bij de verwerkingsverantwoordelijke aanspraak hebt gemaakt op uw recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking, dan is deze verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn meegedeeld, te informeren over deze correctie, verwijdering of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of een onevenredig grote inspanning vereist.
U hebt het recht om door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht uw persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijk beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens te verstrekken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder daarbij gehinderd te worden door de verantwoordelijke aan wie u uw persoonsgegevens beschikbaar hebt gesteld, onder voorwaarde dat

(1) de verwerking is gebaseerd op een toestemming volgens art. 6 par. 1 lid a van de AVG of art. 9 par. 2 lid a van de AVG of op een overeenkomst volgens art. 6 par. 1 lid b van de AVG en

(2) de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde procedés.
Bovendien hebt u het recht om de gegevens direct van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten doorzenden, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen inbreuk vormen op de vrijheden en rechten van andere personen.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor het vervullen van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

6. Recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om wegens redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie altijd bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van art. 6 par. 1 lid e of f van de AVG; dit geldt ook voor profilering die plaatsvindt op basis van een van deze bepalingen.
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij hij dwingende legitieme redenen kan opvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
Wanneer de persoonsgegevens worden gebruikt om directe reclame te maken, hebt u altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover het in verband staat met een dergelijke directe reclame.
Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking ten bate van directe reclame, dan worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
In samenhang met de benutting van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht richtlijn 2002/58/EG – hebt u de mogelijkheid uw recht op bezwaar uit te oefenen met behulp van geautomatiseerde procedés, waarbij technische specificaties worden toegepast.

7. Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring inzake de gegevensbescherming

U hebt altijd het recht uw toestemmingsverklaring inzake de gegevensbescherming te herroepen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

8. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen inclusief profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerde besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet wanneer de besluitvorming

(1) nodig is voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke,

(2) op grond van de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderhevig is, toegestaan is, en deze wetgeving passende maatregelen omvat voor de bescherming van uw rechten, uw vrijheden en uw legitieme belangen of

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.
Daarbij mag deze besluitvorming niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens volgens art. 9 par. 1 van de AVG, voor zover niet art. 9 par. 2 lid a of g van de AVG geldt en er passende maatregelen zijn getroffen voor de bescherming van de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen.

Wat betreft de onder (1) en (3) genoemde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te waarborgen, met name het recht op menselijke tussenkomst van de zijde van de verwerkingsverantwoordelijke, om uw standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.

9. Klachtrecht bij de toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend stelt de indiener van de klacht in kennis van het gevolg dat aan de klacht is gegeven, inclusief de mogelijkheid om een gerechtelijk beroep in te stellen volgens art. 78 van de AVG.

Herroeping

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming, zoals aan ons verleend in het kader van de wet op de databescherming, in te trekken.

Datenschutzerklärung Widerrruf Standardsprache NL

Data
captcha
*Verplicht veld

Uw vraag

U heeft een vraag over databescherming bij Rhenus? Stuur ons een bericht:

Datenschutz Kontakt Standardsprache NL

Data
captcha
*Verplicht veld

Printen

Hoofdkantoor Dockx Rhenus Archisafe

Terbekehofdreef 10
2610 Wilrijk
België
Contacteer ons!